RIDEAU LAKE FLOKI OF BELLE  AMI 

Our new boy Floki's info coming soon.

FLOKI'S PEDIGREE